KIM JEST ASYSTENT RODZINY, Z KIM I JAK WSPÓŁPRACUJE?

 • Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej. Asystent pracuje również z rodzinami dzieci z niepełnosprawnościami i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem”.
 • Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami.
 • Asystent jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystać posiadane zasoby rodziny, które pozwolą na pokonanie trudności.
 • Motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów.
 • Asystent zwiększa poczucie wpływu na własne życie oraz podnosi samoocenę wszystkich członków rodziny. Nie wyręcza rodziny, ale wskazuje, motywuje oraz naprowadza.
 • Asystent rodziny koncentruje się na wspieraniu rodziny, towarzyszeniu w rozwoju jego członkom oraz pedagogizacji rodziców, czyli dostarczaniu im wiedzy związanej z wychowaniem dzieci (pracuje zwłaszcza nad poprawą umiejętności opiekuńczo-wychowawczych).

GDZIE ODBYWA SIĘ WSPÓŁPRACA I JAK WYGLĄDA?

 • Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, sądy i inne).
 • Początkowo spotyka się z rodziną często, następnie coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 2 godziny.
 • Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań.
 • Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny.

JAKIE SĄ ZADANIA I ROLA ASYSTENTA RODZINY?

 • Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych. Jego działania zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dziecka w rodzinie lub powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.
 • Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
 3. umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 7. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 8. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 9. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 11. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 12. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny3.
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Rola asystenta rodziny zgodna z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”:

 • Kobiety w ciąży i ich rodziny,
 • Rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko,
 • Kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo na wniosek ww. osób. Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:

 • Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne;
 • Zapoznanie kobiety i/lub rodziny z Informatorem dotyczącym możliwości wsparcia;
 • opracowanie wspólnie z kobietą i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia;
 • Poradnictwo w zakresie zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • Poradnictwo w zakresie zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.
   

CO JEST GŁÓWNYM CELEM PRACY ASYSTENTA RODZINY?

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwoli jej na samodzielne funkcjonowanie, wychowywanie dzieci i rozwiązywanie występujących problemów.

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA ASYSTENTA RODZINY?

Asystent rodziny w związku z wykonywaniem swoich zadań ma prawo do (art.16.):

 • Wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym:
  - imię i nazwisko,
  - datę urodzenia,
  - obywatelstwo,
  - adres miejsca zamieszkania,
  - stan cywilny,
  - wykształcenie,
  - zawód,
  - miejsce pracy,
  - źródła dochodu,
  - dane dotyczące warunków mieszkaniowych,
  - dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka,
  - dane o rozwoju psychofizycznym dziecka;
 • Występowania do właściwych organów władzy.
 • Przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

JAK SIĘ ODBYWA PRZYDZIELENIE ASYSTENTA DO RODZINY?

 • W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm). Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do dyrektora ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku, dyrektor ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.
 • Asystent rodziny przydzielany jest na wniosek pracownika socjalnego, ale zapotrzebowanie na asystenta rodziny może wskazać również sąd oraz inne instytucje np. szkoła. O asystenta może też wnioskować sama rodzina, gdy czuje, że potrzebuje takiego wsparcia.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

JAK DŁUGO ASYSTENT WSPÓŁPRACUJE Z RODZINĄ?

Do odwołania, co oznacza, że czas ten ustalany jest indywidualnie, zależnie od potrzeb i możliwości rodziny. Zwykle jest to współpraca długofalowa.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku

Zespół ds. usług, pok. 101,102 lub 106 ( I piętro)

Koordynator zespołu: Karolina Siemieńczuk: tel. (58) 677 64 61, k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl
Asystenci rodzin:  tel. (58) 677 64 52/(58) 677 64 53, usługi.ps@gops-wejherowo.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

UWARUNKOWANIA PRAWNE

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2024, poz. 177)
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 . o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2023, poz. 1923)

__Materiały dostępne do pobrania

 • Ulotka Asystent rodziny.jpg Pobierz
 • Ulotka Asystent rodziny 2.png Pobierz