Teleopieka Domowa dla mieszkańców Gminy Wejherowo to sieć komunikacyjna dla osób w starszym wieku świadczona przez Polskie Centrum Opieki. Głównym celem usługi jest umożliwienie osobom starszym, niesamodzielnym dalszego  jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku domowym.

Usługa Teleopieki Domowej głównie skierowana jest do:

 • osób starszych;
 • osób chorych;
 • osób niesamodzielnych;
 • osób czasowo lub stale samotnych;
 • osób z ograniczoną sprawnością ruchową, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale   wymagają stałego nadzoru.

Warunkiem korzystania z systemu teleopieki jest:

 • zdolność do obsługi przycisku alarmowego;
 • posiadanie dowolnego abonamentu telefonii stacjonarnej lub sieci GSM;
 • mieć ukończone 60 lat;
 • mieszkać na terenie gminy Wejherowo;
 • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/    niepełnosprawność wymaga opieki;
 • wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas realizacji projektu;
 • wskazać osobę z najbliższego otoczenia, która będzie powiadomiona po uruchomieniu przycisku SOS.

Jak  działa System Teleopieki ?

 1. Podopieczny w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub szyi. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy.
 2. Wciśnięcie przycisku alarmowego w razie zagrożenia zdrowia, życia wzbudza alarm odbierany                w Centrum Operacyjno-Alarmowym (COA) i łączy z teleopiekunem bez względu na porę dnia lub nocy.
 3. COA nawiązuje kontakt z osobą wzbudzającą alarm w celu ustalenia powodu jego uruchomienia oraz zakresu pomocy. Do tego celu wykorzystywany jest system głośnomówiący urządzenia do teleopieki.
 4. W przypadku braku kontaktu głosowego z osobą wzbudzającą alarm, operator wzywa pogotowie ratunkowe oraz jednocześnie komunikuje się z jedną z osób wymienionych w karcie informacyjnej np. sąsiadka, syn, wnuczka celem udania się do podopiecznego i wspólnie podejmują decyzję co do prowadzenia dalszej akcji ratowniczej. Teleopiekun pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.
 5. Służby ratunkowe otrzymują pełną informację o osobie potrzebującej pomocy.

W ramach udzielanej pomocy, istnieje możliwość  dofinansowania lub zwolnienia z opłaty abonamentowej za usługę na podstawie Uchwały nr XLIII/514/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018r. r. w sprawie zasad zwrotu niektórych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc w ramach programu może być udzielana z urzędu. Każdy wniosek poprzedzony zostanie dogłębną analizą sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osób i rodzin. Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku

Zespół ds. usług pok. 115 lub 102

Koordynator zespołu: Karolina Siemieńczuk: tel. (58) 677 64 61, k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl
Opiekun osoby starszej: 58 677 64 44 usługi.ps@gops-wejherowo.pl

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

UWARUNKOWANIA PRAWNE

 • Uchwała NR XXII/277/2020 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2021-2023 "Teleopieka dla potrzebujących".
 • Uchwała NR XLIII/514/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018r. r. w sprawie zasad zwrotu niektórych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.