Projekt POWER

 

I.  „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”.

II. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w okresie  01.07.2019-31.12.2020r. 


Celem głównym projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług w Ośrodku. Zmiana struktury, a tym samym wyodrębnienie specjalistycznych zespołów umożliwiła pracownikom socjalnym, specjalizowanie się w danym obszarze pracy z klientem, co jednocześnie usprawniło funkcjonowanie.
W rezultacie nastąpiła poprawa obsługi klienta i wzmocnienie potencjału Ośrodka. Projekt był skierowany do 21 pracowników GOPS w Wejherowie, a w jego wyniku powstała nowa struktura. Nowo utworzony Dział Pomocy w Środowisku obecnie składa się z:


 1.Stanowiska ds. pierwszego kontaktu;
 2.Stanowiska ds. pracy socjalnej;
 3.Zespołu ds. usług socjalnych;
 4.Zespołu ds. św. przyznawanych decyzją.


Wdrożenie usprawnień było realizowane przez szereg działań w tym szkoleń i superwizji dla pracowników. Przeprowadzono adaptację  pomieszczeń, a także zostały doposażone  stanowiska pracy. Działania nakierowane były na poprawę obsługi klienta i realizowane zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020r. poz. 1876 ze zm.), w tym akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020r., poz. 176).

 

Wartość projektu: 278, 444,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  234 673,23 zł

Mechanizm ZIT

Gmina Wejherowo w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizowała wraz z partnerami: Powiatem Wejherowskim ( lider); Stowarzyszeniem „LESOK”; Stowarzyszeniem „Dzieło Pomocy Rodzinie”; Fundacją „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność”; Powiatowym Cechem Rzemiosł MIŚP, Związkiem Pracodawców; Fundacją „Niesiemy Pomoc”; Kaszubskim Towarzystwem Sportowo-Kulturalnym; Stowarzyszeniem Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA”; Gminą Miasta Wejherowa; Gminą Miasta Rumia; Gminą Miasta Redy; Gminą Luzino oraz Gminą Szemud następujące projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”:

1) Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

2) Efektem projektu było zatrudnienie uczestników, a także uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu projektu;

3) Wartość projektu: 3 356 381,80 zł;

4) Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 2 852 924,53 zł.

2. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”

1) Celem projektu było zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych;

2) Efektem projektu był wzrost liczby trwałych, dostępnych i pozytywnie postrzeganych miejsc świadczenia usług społecznych wynikających z lokalnych potrzeb;

3) Wartość projektu: 1 127 691,66 zł;

4) Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 958 537,91 zł.

Nie akceptuj przemocy - korzystaj z pomocy!

Był to projekt tutejszego Ośrodka, dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jednym z wielu działań akcji był koncert, który odbył się w Gościcinie. 27 listopada 2015r. w Bolszewie odbyła się konferencja, podczas której m.in. ogłoszono wynik konkursu Biała Wstążka 2105. To wyróżnienie jest wyrazem uznania za trud, bezinteresowność i wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz lepszym zrozumieniu tego problemu. Konferencję zorganizowano pod hasłem Wspieranie rodziny w kryzysie - Kampania Biała Wstążka oraz inne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie na rzecz rodziny. Podczas spotkania można było wysłuchać wystąpień dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej oraz działań dotyczących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w naszym ośrodku.  Przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na terenie gminy Wejherowo dotyczącego Przemocy w rodzinie w opinii uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Wejherowo.  Historię i cele Kampanii Biała Wstążka przedstawili uczniowie SSP w Gościcinie. 

Najlepsza drużyna to moja rodzina!

Mieszkańcy Warszkowa uczestniczyli w jesiennym pikniku dla rodzin. W programie znalazło się wiele atrakcji, w których mogli wspólnie uczestniczyć dzieci i dorośli, m.in. warsztaty survivalowe, gry, zabawy ruchowe i zręcznościowe, a także konkurencje plastyczne. Dzięki życzliwości wojskowych kucharzy z 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego posililiśmy się pyszną grochówką, grillowaliśmy również kiełbaski. Sobotni piknik to tylko jeden element projektu pn.: „Najlepsza drużyna to moja rodzina!”, skierowanego do Placówki Wsparcia Dziennego w Warszkowie, na jego realizację GOPS pozyskał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dotacji - 40.000,00 zł, wkład własny – 9.517,92 zł, wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) – 482,08 zł. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę zajęć w Świetlicy. Zrealizowane zostały zajęcia socjoterapeutyczne z elementami arteterapii dla wychowanków świetlicy, cykl spotkań z rodzicami, warsztaty fotograficzne. W ramach projektu dzieci uczestniczyły również w wyjeździe weekendowym do Ośrodka Turystycznego w Warzenku, odbyła się także wycieczka integracyjna do Szymbarka. W ramach projektu Najlepsza drużyna to moja rodzina! odbyły się również Świetlicowe Mikołajki.

Nie wykluczaj się z sukcesu!

Był to projekt skierowany do mieszkańców gminy Wejherowo. Do osób niezatrudnionych, bezrobotnych, które miały pomysł na własne przedsiębiorstwo, ale nie dysponowały wystarczającymi środkami finansowymi, aby móc rozpocząć działalność.  W ramach projektu można było uzyskać dofinansowanie do 40 000,00 zł dotacji jednorazowej lub wsparcie pomostowe w kwocie 1 200,00 zł miesięcznie. Oferowano również profesjonalne doradztwo i szkolenia podstawowe oraz zaawansowane.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Młodzi i samodzielni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizował projekt dla mieszkańców gminy Wejherowo pod nazwą: Młodzi i Samodzielni - Program na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej.

Projekt skierowany do młodych mieszkańców gminy stanowił wsparcie na starcie lub powrocie do pracy. W ramach projektu powstały dwie placówki:

Klub Integracji Społecznej oraz Klub Środowiskowy dla osób od 20 do 30 roku życia.

Projekt oferował przede wszystkim doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, ciekawe warsztaty, kursy zawodowe oraz praktyki u pracodawców. Uczestnicy wzięli udział w konkursach fotograficznych, kulinarnych, a także dzielili się efektami swojej pracy. Podczas warsztatów w Zbychowie aktywny udział brali zarówno uczestnicy jak i rodzice. Uczestnicy spotkali się także z koordynatorem ds. przemocy, terapeutą zajęciowym, odwiedzili telewizję, zgłębiając jej tajniki oraz wybrali się do Wejherowskiego Centrum Kultury i na kręgle. Wspólne spędzanie czasu zwieńczyli samodzielnym wykonywaniem pomysłowych ozdób świątecznych

Dobrze być z rodziną

Projekt „Dobrze być z rodziną” obejmował organizację pracy Placówki Wsparcia Dziennego w Gowinie i poszerzenie oferty o:

 

zajęcia socjoterapeutyczne
warsztaty fotograficzne
cykl warsztatów „ Pozytywni rodzice”
konsultacje ze specjalistami w miejscu zamieszkania
wyjazdy edukacyjno-profilaktyczno- integracyjne
Kąciku Rozwoju Rodzica
doposażenie placówki
 

Projekt zrealizowano dzięki dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 40 000,00 zł wkład własny wynosił 10 034,00 zł pochodził z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

 

Działania podejmowane były w ramach programu ministerialnego „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wspierania dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015 i były spójne z założeniami Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wejherowo na lata 2013-2015 oraz Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014. 

Zorganizowano wyjazd do Szymbarka z Placówek Wsparcia Dziennego z Gowina, Łężyc i Warszkowa, w którym wzięło udział 50 osób. Natomiast w wyprawie surwiwalowej w Skrzeszewie wzięło udział 45 osób, dzieci wraz z rodzicami z placówki w Łężycach i Gowina. Na rodzinny piknik zaproszono mieszkańców Gowina i Pętkowic. Wszyscy uczestnicy chętnie brali udział w konkursach, zajęciach tanecznych, a także częstowali się ciastem i wojskową grochówką. W ramach projektu zorganizowano również Mikołajki.

Droga do celu- edycja 2011,2012,2013

EDYCJA 2011

 

Projekt „Droga do celu” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był odzewem na sytuacje problemowe, które dotyczą  osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Głównym celem I edycji było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 15 klientów GOPS oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu w ich rodzinach. Cel ten był realizowany poprzez  przygotowanie uczestników projektu  do powrotu lub wejścia na rynek pracy dzięki podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach oraz kursach podwyższających ich kompetencje zawodowe i społeczne.

  

EDYCJA 2012

 

W grudniu odbyła się konferencja kończąca kolejną edycję projektu Droga do Celu. W programie konferencji znalazło się m.in. świąteczne przedstawienie w wykonaniu dzieci Uczestników projektu przygotowane w ramach warsztatów aktywizujących Mogę Więcej, podsumowanie edycji projektu w formie prezentacji multimedialnej oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie.

 

 EDYCJA 2013

 

W Dworku Drzewiarza w Gościcinie konferencją zakończono trzecią i zarazem ostatnią edycję projektu „Droga do celu”. W programie konferencji znalazło się m.in. uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu, prezentacja projektu, prezentacja filmu autorstwa dzieci, będącego efektem pracy podczas warsztatów. Dzieci uczestniczące w warsztatach Mogę Więcej, prowadzonych przez wolontariuszkę, również otrzymały dyplomy i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia podczas zajęć. Powagę konferencji zakłóciła niespodziewana wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował dzieci i dorosłych słodkimi upominkami. Spotkanie zakończyło otwarcie wystawy zdjęć, przedstawiającej roczny przebieg ostatniej edycji projektu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizował projekt systemowy Droga do celu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 lipca 2011r.

W projekcie uczestniczyło łącznie 73 mieszkańców gminy Wejherowo.

I oraz II edycję ukończyło z sukcesem 35 uczestników.