MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział pomocy w środowisku – pok. 107 lub 101
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po załatwieniu sprawy zostanie przesłana decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego, od której można się odwołać.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

INFORMACJE DODATKOWE

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej:

 • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 776 zł,
 • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. 600 zł.

Całkowita niezdolność do pracy – oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 • w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 776 zł, a posiadanym przez osobę dochodem
 • w przypadku osób w rodzinie – różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 600 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział pomocy w środowisku:

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 64
 • 58 677 64 40

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wzór wniosku o przyznanie zasiłku stałego.doc Pobierz