MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Zespół ds. usług socjalnych- pok.106 lub 101
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

Osobiście - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6
lub telefonicznie: 58 677-64-61 lub 58 677-64-50 lub 58 677-64-44 lub 58 677-64-52

Godziny:  7:30-16:30/PN.
7:30-15:30/WT – PT.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Protokół z ustnego przyjęcia wniosku lub pisemny wniosek wnioskodawcy o przyznanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi (druk do pobrania ).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (druk do pobrania);
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry potwierdzające zasadność przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (druk do pobrania);     
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry potwierdzające zasadność przyznania pomocy z zakresu rehabilitacji;
 • orzeczenie o ustalonej niepełnosprawności a także opinia od specjalisty o potrzebie  kształcenia  specjalnego;

    3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

  

INFORMACJE DODATKOWE

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie wsparcia, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Do zakresu świadczonych usług należy m. in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacja, jako wspieranie procesu leczenia oraz rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych części organizmu.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują po wyczerpaniu możliwości wynikających z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej objęte przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również w ramach wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,  a  także w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 • Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi, warunki i tryb oraz pobieranie opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienie z opłat, określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) (do wglądu).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 64
 • 58 677 64 40 

Zespół ds. usług socjalnych:

 • 58 677 64 61
 • 58 677 64 44
 • 58 677 64 52

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz.1598 ze zm.),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.);

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wzór wniosku o przyznanie pomocy w formie spacjalistycznych usług opiekuńczych.doc Pobierz
 • zaświadczenie suo I -2.doc Pobierz
 • Zaświadczenie.pdf Pobierz
 • rozporzadzenie w sprawie suo.pdf Pobierz