MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

Osobiście - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6
lub telefonicznie: 58 677-64-39

Godziny:  7:30-16:30/PN.
7:30-15:30/WT – PT.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. przedłożenie przez świadczeniobiorcę,  dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie statusu uchodźcy, lub
 • objęcie ochroną uzupełniającą, lub
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

2. złożenie wniosku o przyznanie świadczenia (druk do pobrania);
3. przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego;
4. stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • 600 zł na osobę w rodzinie,
 • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej

5. stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej.

Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób ubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.

 

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAŹ INFORMACJĘ

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 39
 • 58 677 64 63
 • 58 677 64 40

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 ze zm.).