MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział pomocy w środowisku
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

Osobiście - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6
lub telefonicznie: 58 677-64-53 lub 58 677-64-50

Godziny:  7:30-16:30/PN.
7:30-15:30/WT – PT.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie dożywiania. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

OPŁATY

 Postępowanie nie podlega opłatom.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Protokół z ustnego przyjęcia wniosku lub pisemny wniosek wnioskodawcy o przyznanie pomocy w formie dożywiania (druk do pobrania ).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (druk do pobrania);
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

  3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, starych, chorych i niepełnosprawnych.

Wsparciem dla gminy w tym zakresie jest uchwała Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program wspiera finansowo gminy w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Istotnym elementem programu jest zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania powyższej pomocy wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego, określonego w  ustawie o pomocy społecznej, tj. 1164 zł;
 • w przypadku rodziny - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 900 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAŹ INFORMACJĘ

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 39
 • 58 677 64 63
 • 58 677 64 40

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

 • 58 677 64 50

Zespół ds. usług:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893),
 • Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (Dz. U. z 2023 r. poz. 881)

__Materiały dostępne do pobrania