MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Zespół ds. usług socjalnych - pok.106 lub 101 lub 102
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

Osobiście - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6
lub telefonicznie: 58 677-64-61 lub 58 677-64-50 lub 58 677-64-44, 58 677-64-52

Godziny:  7:30-16:30/PN.
7:30-15:30/WT – PT.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

 

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Protokół z ustnego przyjęcia wniosku lub pisemny wniosek wnioskodawcy o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych  (druk do pobrania ).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (druk do pobrania) lub dowód otrzymania renty, emerytury;
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową;
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (druk do pobrania);
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny;
 • orzeczenie o niepełnosprawności;

3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub     innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;
 • Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić;
 • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Pracownik socjalny GOPS Wejherowo, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia;
 • Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu na osobę w rodzinie, regulują Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XL/X/572/2022 z dn. 21.XII.2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Uchwała NR LXII/693/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Uchwały do wglądu);
 • Należy zaznaczyć, że osoba w rodzinie wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od osób najbliższych. Dodatkowo przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do alimentacji art.103 ustawy o pomocy społecznej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie  później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 64
 • 58 677 64 40 

Zespół ds. usług socjalnych:

 • 58 677 64 61
 • 58 677 64 44

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893 ze zm.),
 • Uchwała Rady Gminy Wejherowo Nr XL/X/572/2022 z dn. 21.XII.2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Uchwała NR LXII/693/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wzór wniosku o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych.doc Pobierz
 • zaswiadczenie-o-wynagrodzeniu-z-tytulu-zatrudnienia.pdf Pobierz
 • uchwala-nr-xlix-572-2022-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi.pdf Pobierz
 • uchwała zmieniająca.pdf Pobierz
 • zaświadczenie lekarskie od 2024.docx Pobierz