MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział pomocy w środowisku – pok. 107 lub 101
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po załatwieniu sprawy zostanie przesłana decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego, od której można się odwołać.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego (druk do pobrania).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

INFORMACJE DODATKOWE

Zasiłek celowy przysługuje na konkretny cel, którego osiągnięcie ma zaspokoić niezbędną potrzebę życiową. Może być przyznany np. na pokrycie części lub całości kosztów:

 • zakupu żywności,
 • leków i leczenia,
 • opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • kosztów pogrzebu

Zasiłek może zostać w przypadku straty, jaką poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach może on być przyznany niezależnie od wysokości dochodu.

Zasiłek celowy przysługuje osobie lub rodzinie, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego w kwocie:

 • 600 zł na osobę w rodzinie,
 • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

 

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział pomocy w środowisku:

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 53
 • 58 677 64 63
 • 58 677 64 40

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wzór wniosku o przyznanie zasiłku celowego.doc Pobierz