MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział pomocy w środowisku – pok. 107 lub 101
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po załatwieniu sprawy zostanie przesłana decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku okresowego, od której można się odwołać.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego (druk do pobrania).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

INFORMACJE DODATKOWE

Zasiłek okresowy przysługuje osobie lub rodzinie, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego np. ZUS, KRUS oraz nie przekraczają kryterium dochodowego w kwocie:

 • 600 zł na osobę w rodzinie,
 • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Osoba samotna może otrzymać zasiłek maksymalnie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a faktycznie uzyskiwanym dochodem. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku okresowego nie może być wyższa niż 600 zł miesięcznie.

Rodzina natomiast może otrzymać zasiłek okresowy do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny (tj. 600 x liczba osób w rodzinie), a dochodem faktycznym rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.

Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres na jaki przyznaje się ww. zasiłek, ustalany jest przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

Wszystkie zmiany, które mogą mieć wpływ na prawo do zasiłku okresowego należy natychmiast zgłaszać.

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział pomocy w środowisku:

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 53
 • 58 677 64 63
 • 58 677 64 40

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wzór wniosku o przyznanie zasiłku okresowego.doc Pobierz