MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Zespół ds. usług socjalnych
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

Osobiście - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6
lub telefonicznie: 58 677-64-61 lub 58 677-64-50

Godziny:  7:30-16:30/PN.
7:30-15:30/WT – PT.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej a w razie ustnego zgłoszenia o pomoc – protokół z ustnego przyjęcia wniosku  o udzielenie pomocy (druk do pobrania);
 2. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna;
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (druk do pobrania) lub dowód otrzymania renty, emerytury;
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową;
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej;
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny;
 • orzeczenie o niepełnosprawności ;

  4. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie spełniającej łącznie niżej wymienione warunki, tj:
 • osoba znajduje się w podeszłym wieku, jest chora lub niepełnosprawna,
 • osoba wymaga z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność całodobowej opieki,
 • osoba nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
 • osoba, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (niezależnie od tego przez kogo pomoc jest świadczona).

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne i dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu jej na listę osób oczekujących oraz
o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenia w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

  2. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70%swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi –zgodnie z zawartą umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 2.103 zł, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 2.103 zł;
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 1.584 zł, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 1.584zł na osobę w rodzinie.
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 2 a
 • Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej. Osoby oraz gmina określane w pkt. 2 i 3, nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.

  3. W przypadku nie wywiązania się osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS opłaty tę zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie  później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 53
 • 58 677 64 63
 • 58 677 64 39 lub 40

Zespół ds. usług socjalnych:

 • 58 677 64 61

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz.  U. z 2018,poz. 1878 ze  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018 poz. 734 ze zm.).

 

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wzór wniosku o przyznanie DPS.doc Pobierz