INFORMACJE OGÓLNE

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywołanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Adresatem tej usługi są osoby i rodziny, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu
lub w pełnieniu ról społecznych, nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji, nie potrafią rozpoznać i wykorzystać własnych zasobów i możliwości w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Do podstawowych wartości pracy socjalnej należą:

  • Godność osób i rodzin – relacje zawodowe pracownika socjalnego zbudowane są na poszanowaniu godności Klienta. Godność ma nadrzędne miejsce w katalogu wartości pracy socjalnej, gdyż wszelka działalność pomocowa ma służyć umożliwieniu Klientom życia
    w godnych warunkach.
  • Wolność osób i rodzin – wartość ta wyraża się w poszanowaniu decyzji i wyborów osoby, a także jej prawa do współuczestnictwa oraz współkształtowania procesu zmiany.
  • Równość osób i rodzin – dbałości o równość szans i uprawnień. Z pracy socjalnej mogą skorzystać wszystkie osoby bez względu na posiadany dochód czy przynależność do grupy społecznej.
  • Prawo do samostanowienia -  samostanowienie jest równoznaczne z uznaniem, że człowiek ma prawo postępować zgodnie ze swoją wolą.

Do skorzystania z usługi pracy socjalnej konieczna jest jedynie deklaracja i zgoda Klienta na podjęcie współpracy z pracownikiem socjalnym na rzecz przezwyciężenia trudności życiowych.

Praca socjalna rozpoczyna się od zapoznania się pracownika socjalnego z problemem i oczekiwaniem zgłoszonym osobiście przez osobę lub rodzinę, bądź przez inne osoby – przedstawicieli innych instytucji, środowiska lokalnego (np. sąsiedzi), czy też rodzinę zamieszkującą oddzielnie.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody, techniki i narzędzia stosowane
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Klient w pracy socjalnej jest ekspertem od swojego życia i sam podejmuje decyzję o wyborze kierunku zmiany. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, umowę współpracy lub projekt socjalny.

 

DANE KONTAKTOWE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. Pracy Socjalnej

__Materiały dostępne do pobrania