MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

Osobiście - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6
lub telefonicznie: 58 677-64-64

Godziny:  7:30-16:30/PN.
7:30-15:30/WT – PT.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (druk do pobrania),
 2. Zaświadczenia z zakładu pracy  o wysokości dochodów netto za miesiąc sierpień (druk do  pobrania),
 3. Oświadczenie o uzyskanych dochodach z pracy dorywczej za miesiąc sierpień  (druk do  pobrania).

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego tj. obecnie 600 złotych netto.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Od 1 do 15 września do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Osiedle Przyjaźni 6, pokój nr 208.

INFORMACJE DODATKOWE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych  i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach  publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych  – do czasu u kończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo)
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (zamieszkałym na terenie gminy Wejherowo).

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAŹ INFORMACJĘ

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 64
 • 58 677 64 63
 • 58 677 64 40

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj.Dz.U.z2023 r.poz. 901 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2023 r.poz.775 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2021 r.( Dz. U. 2021 poz. 1296)

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wniosek_o_stypendium_socjalne.xls Pobierz
 • Karta informacyjna.pdf Pobierz
 • Oświadczenie ogólne.pdf Pobierz
 • RODO - Oświadczenie do sprawy.pdf Pobierz
 • Zaś. do pracodawcy Pomoc Społeczna.pdf Pobierz
 • Deklaracja formy wyplaty.pdf Pobierz
 • Oświadczenie 1.pdf Pobierz