MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:
poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przy pozytywnym rozpatrzeniu sprawy zostanie przyznana karta w wybranej formie.
W innych przypadkach załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy prawo do wniesienia odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • załącznik ZKDR-03 dotyczący władzy rodzicielskiej,
 • w przypadku dzieci w wieku do 25 roku życia, załącznik ZKDR-01 dotyczący nauki w szkole lub szkole wyższej,
 • w przypadku wyboru formy elektronicznej KDR, załącznik ZKDR-04 dotyczący wyświetlania karty na urządzeniach mobilnych innych osób,
 • w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, kserokopii dokumentu.

 

OPŁATY

Wyrobienie Katy Dużej Rodziny jest bezpłatne chyba, że

 1. osoby posiadające kartę mobilną, a chcące domówić kartę w tradycyjnej formie muszą uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł
 2. w przypadku zagubienia bądź kradzieży Karty Dużej Rodziny wydanie duplikatu kosztuje 15,00 zł

  Opłatę wnosi się w kasie bądź na konto Urzędu Gminy Wejherowo.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga wyjaśnień - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

INFORMACJE DODATKOWE

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

 • wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka),
 • dzieciom ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających warunki:
 1. w wieku do 18 roku życia,
 2. w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 3. bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 •  członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje:

 • rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sad ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2424);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej.

__Materiały dostępne do pobrania

 • Obowiązek informacyjny Karta Dużej Rodziny.pdf Pobierz
 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.pdf Pobierz
 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01.pdf Pobierz
 • DSR Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02.pdf Pobierz
 • DSR Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03.pdf Pobierz