Informacja o przystąpieniu do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż w związku z dotacją w wysokości 274 941,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, otrzymaną po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Pomorskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Wejherowo, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Sprawowanie usług formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planowane jest dla 15 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Wejherowo, w tym:

 • 8 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w wymiarze łącznym 2880 godzin.
 • 5 dzieci  do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wymiarze łącznym 1800 godzin.                         
 • 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wymiarze łącznym 720 godzin.  

 

Nabór zgłoszeń do udziału w Programie prowadzony będzie od dnia 20 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

 

Dokumenty należy składać :

 • bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
 • za pośrednictwem poczty na adres jw.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z regulaminem określającym zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz dostarczenie dokumentów:

 1. Regulamin  określający  zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 2. Deklaracja udziału w  programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023   
 3. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 4. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu
 5. Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z innych usług
 6. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta
 7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta dla dziecka do 16 r. ż.
 8. Klauzula RODO – Minister
 9. Klauzula RODO – GOPS
 10. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023
znajdujących się poniżej - w Plikach do pobrania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, pok.101,102,106 lub telefonicznie pod nr 58 677 64 44 lub 58 677 64 61 lub 58 677 64 52

Nabór wniosków - Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, wartość dofinansowania – 172.125,00 zł, całkowita wartość zadania – 172.125,00 zł ,

ogłasza nabór Uczestników  do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Cel programu: Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta zawiera załącznik nr 9 do Programu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przewiduje objąć wsparciem 7 osób w tym:

 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 2 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
   

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu:

 • dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności – 360 godzin 
 • dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 720 godzin
 • dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 360 godzin

   

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

 •   osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. poz.573), która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności;
 • osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

  Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów,  macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu)oraz pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej .

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze   wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. , wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
   

 Czas pracy asystenta:

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

 

Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

 

      Okres realizacji Programu

 • do 31.12.2022 r.

 

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi asystenta

Usługi Asystenta osobistego przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.  
Nabór zgłoszeń do udziału w Programie prowadzony będzie od dnia 10 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

UWAGA! Nabór dodatkowy do dnia 20.04.2022 r.

W sytuacji zakwalifikowania mniejszej liczby uczestników od wymaganej, po 31 marca 2022 roku nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz stanu zdrowia i osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i jej ograniczeniami.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie dokumentów:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022- zał.nr 8 do Programu;
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022- zał.nr 9 do Programu
 • Klauzula RODO – zał. nr 13 do Programu/GOPS
 • Klauzula RODO – zał. nr 14 do Programu/Minister
 • Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta dla dziecka do 16 r. ż

znajdujące się poniżej - w Plikach do pobrania.

Dokumenty należy składać :

 • bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6 84-200 Wejherowo;
 • za pośrednictwem poczty na adres jw.
   

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6 pok.101,102,106 lub telefonicznie pod nr 58 677 64 44 lub 58 677 64 61 lub 58 677 64 52

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że rozpoczął czynności związane z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym,
  2. o stopniu umiarkowanym,
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). 

Program ma także zapewniać:

1. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2. Wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4. Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3. Załatwianiu spraw urzędowych;

4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie będzie mógł być realizowany w przypadku wyłonienia realizatora wsparcia w cenach określonych w Programie.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102

 

Koordynator zespołu: 

Karolina Siemieńczuk
58 677 64 61
k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

 

Opiekun osoby starszej:

58 677 64 44 lub 533 364 447
usługi.ps@gops-wejherowo.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Więcej informacji na temat programu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty%20osobyniepelnosprawnej-edycja-2022

__Materiały dostępne do pobrania

 • zał nr 3 Oswiadczenie o korzystaniuNIEKORZYSTANIU z uslug opiekunczych DLA PROGRAMU PRAWIDŁOWE.docx Pobierz
 • zał nr 4 OSWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYBORZE AOON.docx Pobierz
 • Zał nr 5 rodo-AOON-minister.docx Pobierz
 • zał nr 4a oświadczenie rodzica o wyborze AOON.docx Pobierz
 • Zał nr 6 Rodo gops.docx Pobierz
 • Zał nr 2 karta zgloszenia.docx Pobierz
 • Zał nr 10 czynności-Programu-AOON-JST.docx Pobierz
 • zał nr 1 deklaracja udziału AOON.docx Pobierz
 • Zarz. 10-2023 - Regulamin AOON - edycja 2023.pdf Pobierz
 • PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-1666547008 3.docx Pobierz