Dodatkowy nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż w związku z wolnymi miejscami ogłasza dodatkowy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023.

Osoby zainteresowane  proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:

Deklaracja udziału w  programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023  
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu
Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia
Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług
Karta pomiaru FIM
Klauzula RODO – Minister
Klauzula RODO – GOPS
  

znajdujących się poniżej - w Plikach do pobrania.

 

Dokumenty należy składać :

bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
za pośrednictwem poczty na adres jw.
 

Więcej informacji na temat programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Informacja o przystąpieniu do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż w związku z dotacją w wysokości 127 296,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, otrzymaną po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Pomorskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Wejherowo, wsparcie w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Sprawowanie usług w formie opieki wytchnieniowej planowane jest dla 13 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Wejherowo, w tym:

10 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 w wymiarze łącznym 2400 godzin.
 3 dzieci  do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,  w wymiarze  
 łącznym 720 godzin.                         

 

Nabór zgłoszeń do udziału w Programie prowadzony będzie do 10 marca 2023 roku.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w powyższym Programie.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną która:

 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji);
 • stale przebywa w domu, tj, nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pod uwagę będzie brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego i przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, którzy  sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

Dokumenty należy składać :

bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
za pośrednictwem poczty na adres jw.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z regulaminem określającym zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz dostarczenie dokumentów:

 • Regulamin  określający  zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 • Deklaracja udziału w  programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023  
 • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu
 • Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia
 • Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług
 • Karta pomiaru FIM
 • Klauzula RODO – Minister
 • Klauzula RODO – GOPS
 • Treść Programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2023
  znajdujących się poniżej - w Plikach do pobrania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, pok.101,102,106 lub telefonicznie pod nr 58 677 64 44 lub 58 677 64 61 lub 58 677 64 52

Nabór wniosków - Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

W związku z możliwością składania wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

 
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6 , do dnia 8 listopada 2022r., w  godzinach pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023 

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102

Koordynator zespołu: 

Karolina Siemieńczuk
58 677 64 61
k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

Opiekun osoby starszej:

58 677 64 44 lub 533 364 447
usługi.ps@gops-wejherowo.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Więcej informacji na temat programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1787 ze zm.)

 

__Materiały dostępne do pobrania

 • Zał nr 1 deklaracja przystąpienia OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 2 karta zgłoszenia OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 3 karta pomiaru FIM OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 6 klauzula rodo gops OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 4 oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 5 wskazanie opiekuna OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 7 klauzula rodo minister OW 2023.docx Pobierz
 • PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_2023.DOCX Pobierz
 • Zarz. 3-2023 - Regulamin Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023.pdf Pobierz
 • opieka-wytchnieniowa-2021.zip Pobierz
 • opieka-wytchnieniowa-2022.zip Pobierz