Nabór wniosków - Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, wartość dofinansowania – 78.336,00 zł, całkowita wartość zadania – 78.336,00 zł, ogłasza nabór Uczestników  do skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Cel programu: 

Głównym celem Programu  jest  odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przewiduje objąć wsparciem 8 osób w tym:

 • 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 5 osób  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
     

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu:

 • 240 godzin 

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Wejherowo sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ;

2.  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi .

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;

lub

 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

Okres realizacji Programu

 • do 31.12.2022 r.
   

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi opieki wytchnieniowej.
Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie :

 • Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM stanowiącej załącznik do Programu 

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz stanu zdrowia i osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i jej ograniczeniami.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie dokumentów:

 • karty zgłoszeniowej;
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.
 • Klauzula RODO – zał. nr 12 do Programu/GOPS
 • Klauzula RODO – zał. nr 13 do Programu/Minister
   

znajdujące się poniżej - w Plikach do pobrania.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że rozpoczął czynności związane z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa będzie bezpłatna i będzie przysługiwała w ilości do 240 godzin.

Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie będzie mógł być realizowany w przypadku wyłonienia realizatora wsparcia w cenach określonych w Programie.

 

Informacja o realizacji  Programu ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

 wartość dofinansowania – 34.272,00 zł
całkowita wartość zadania – 34.272,00 zł

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021r.

 

Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Wejherowo sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ;

2.  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

Celem Programu „Opieka Wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 120 godzin rocznie).Przewidywana liczba uczestników Programu to 7 osób, w tym: 2 dzieci i 5 osób dorosłych.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r.  proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM stanowiącej załącznik do Programu oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Dokumenty można składać w następujący sposób:

 •  osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie;
 • pocztą na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6
 • elektronicznie (wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ośrodka, zamieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej /ePUAP/ pod adresem www.epuap.gov.pl).

Prosimy o kontakt telefoniczny w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021 

 

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102

Koordynator zespołu: 

Karolina Siemieńczuk
58 677 64 61
k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

Opiekun osoby starszej:

58 677 64 44 lub 533 364 447
usługi.ps@gops-wejherowo.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Więcej informacji na temat programu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1787 ze zm.)

 

__Materiały dostępne do pobrania

 • Opieka wytchnieniowa 2021.zip Pobierz
 • RODO MINISTER Załacznik_nr_14_do_programu.DOCX Pobierz
 • rodo gops Załącznik_nr_12_do_programu_OW.docx Pobierz
 • Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2022-1634045548.docx Pobierz
 • OW WSKAZANIE OPIEKUNA.docx Pobierz
 • karta zgłoszenia Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346 1 1-1.docx Pobierz
 • karta pomiaru FIM Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045342.docx Pobierz
 • DEKLARACJA UDZIAŁU.docx Pobierz