Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Informacja o przystąpieniu do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż w związku z dotacją w wysokości 127 296,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, otrzymaną po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Pomorskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Wejherowo, wsparcie w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Sprawowanie usług w formie opieki wytchnieniowej planowane jest dla 13 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Wejherowo, w tym:

10 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 w wymiarze łącznym 2400 godzin.
 3 dzieci  do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,  w wymiarze  
 łącznym 720 godzin.                         

 

Nabór zgłoszeń do udziału w Programie prowadzony będzie do 10 marca 2023 roku.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w powyższym Programie.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną która:

 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji);
 • stale przebywa w domu, tj, nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pod uwagę będzie brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego i przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, którzy  sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

Dokumenty należy składać :

bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
za pośrednictwem poczty na adres jw.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z regulaminem określającym zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz dostarczenie dokumentów:

 • Regulamin  określający  zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 • Deklaracja udziału w  programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023  
 • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu
 • Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia
 • Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług
 • Karta pomiaru FIM
 • Klauzula RODO – Minister
 • Klauzula RODO – GOPS
 • Treść Programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2023
  znajdujących się poniżej - w Plikach do pobrania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, pok.101,102,106 lub telefonicznie pod nr 58 677 64 44 lub 58 677 64 61 lub 58 677 64 52

Nabór wniosków - Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

W związku z możliwością składania wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

 
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6 , do dnia 8 listopada 2022r., w  godzinach pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023 

Nabór wniosków - Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, wartość dofinansowania – 78.336,00 zł, całkowita wartość zadania – 78.336,00 zł, ogłasza nabór Uczestników  do skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Cel programu: 

Głównym celem Programu  jest  odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przewiduje objąć wsparciem 8 osób w tym:

 • 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 5 osób  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
     

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu:

 • 240 godzin 

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Wejherowo sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ;

2.  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi .

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;

lub

 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

Okres realizacji Programu

 • do 31.12.2022 r.
   

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi opieki wytchnieniowej.
Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie :

 • Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM stanowiącej załącznik do Programu 

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz stanu zdrowia i osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i jej ograniczeniami.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie dokumentów:

 • karty zgłoszeniowej;
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.
 • Klauzula RODO – zał. nr 12 do Programu/GOPS
 • Klauzula RODO – zał. nr 13 do Programu/Minister
   

znajdujące się poniżej - w Plikach do pobrania.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że rozpoczął czynności związane z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa będzie bezpłatna i będzie przysługiwała w ilości do 240 godzin.

Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie będzie mógł być realizowany w przypadku wyłonienia realizatora wsparcia w cenach określonych w Programie.

 

Informacja o realizacji  Programu ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

 wartość dofinansowania – 34.272,00 zł
całkowita wartość zadania – 34.272,00 zł

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021r.

 

Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Wejherowo sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ;

2.  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

Celem Programu „Opieka Wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 120 godzin rocznie).Przewidywana liczba uczestników Programu to 7 osób, w tym: 2 dzieci i 5 osób dorosłych.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r.  proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM stanowiącej załącznik do Programu oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Dokumenty można składać w następujący sposób:

 •  osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie;
 • pocztą na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6
 • elektronicznie (wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ośrodka, zamieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej /ePUAP/ pod adresem www.epuap.gov.pl).

Prosimy o kontakt telefoniczny w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021 

 

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102

Koordynator zespołu: 

Karolina Siemieńczuk
58 677 64 61
k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

Opiekun osoby starszej:

58 677 64 44 lub 533 364 447
usługi.ps@gops-wejherowo.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Więcej informacji na temat programu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1787 ze zm.)

 

__Materiały dostępne do pobrania

 • Opieka wytchnieniowa 2021.zip Pobierz
 • Opieka wytchnieniowa 2022.zip Pobierz
 • Zał nr 1 deklaracja przystąpienia OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 2 karta zgłoszenia OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 3 karta pomiaru FIM OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 6 klauzula rodo gops OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 4 oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 5 wskazanie opiekuna OW 2023.docx Pobierz
 • Zał nr 7 klauzula rodo minister OW 2023.docx Pobierz
 • PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_2023.DOCX Pobierz
 • Zarz. 3-2023 - Regulamin Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023.pdf Pobierz