Nabór wniosków - Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024

Informacja o przystąpieniu do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla JST- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż w związku z dotacją w wysokości 81702,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, otrzymaną po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Pomorskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Wejherowo, wsparcie w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024.

Sprawowanie usług w formie opieki wytchnieniowej planowane jest dla 9 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Wejherowo, w tym:

7 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 w wymiarze łącznym 1246 godzin.
2 dzieci  do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,  w wymiarze  
 łącznym 356 godzin.                         

 

Nabór zgłoszeń do udziału w Programie prowadzony będzie do 12 marca 2024 roku.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w powyższym Programie.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną która:

·       wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji);

·       stale przebywa w domu, tj, nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 Pod uwagę będzie brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego i przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, którzy  sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

Dokumenty należy składać :

bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
za pośrednictwem poczty na adres jw.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o zapoznanie się z regulaminem określającym zasady naboru, uczestnictwa i realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” i treścią Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla JST– edycja 2024 oraz dostarczenie dokumentów:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla JST– edycja 2024
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu
Klauzula RODO – Minister
Klauzula RODO – GOPS
 

znajdujących się poniżej - w Plikach do pobrania.

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 101, 102 lub 106

Koordynator zespołu: 

Karolina Siemieńczuk
58 677 64 61
k.uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

Opiekun osoby starszej:

58 677 64 44 lub 533 364 447 lub 58 677 64 52
usługi.ps@gops-wejherowo.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Więcej informacji na temat programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1787 ze zm.)

 

__Materiały dostępne do pobrania

  • Zał nr 6 klauzula rodo gops OW 2024.docx Pobierz
  • Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx Pobierz
  • Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-169867...4 3.docx Pobierz
  • Program-ow-jst-edycja_2024 1.pdf Pobierz
  • Zarz.3-2024-RegulaminOpiekaWytchnieniowa.pdf Pobierz
  • program-opieka-wytchnieniowa-2023.zip Pobierz
  • opieka-wytchnieniowa-2022.zip Pobierz
  • opieka-wytchnieniowa-2021.zip Pobierz