PROGRAM „OPIEKA 75+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2023 roku;
dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone;
dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
Wartość otrzymanego dofinansowania w 2023 roku to kwota: 38 163,00 zł.

Przewidywana całkowita wartość zadania w 2023 roku to kwota : 63 605,00 zł.