Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

CEL PROGRAMU

- udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

- pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział pomocy w środowisku – pok. 107 lub 101
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoby zakwalifikowane do Podprogramu w czasie jego trwania będą raz w miesiącu otrzymywać paczkę żywnościową. 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

OPŁATY

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie w przypadku trwania danego Podprogramu.

INFORMACJE DODATKOWE

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ:

- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:

luty 2022 – sierpień 2022

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

Dział Pomocy w Środowisku

Zespół ds. usług:

Koordynator zespołu:

Starszy asystent rodziny

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH POPŻ DLA OBYWATELI UKRAINY

W związku z kryzysem uchodźczym związanym z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy od 24 lutego 2022r. dopuszczalna jest kwalifikacja do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ obywateli Ukrainy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Email: uslugi.ps@gops-wejherowo.pl

Telefony: 733-492-273, 728-842-659

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. U. UE nr 223/2014)