Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.gops-wejherowo.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2009.10.05.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.05.11.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe.

2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.02.07. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez organ sektora publicznego.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.07.27.

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:administracja@gops-wejherowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 677 64 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 1. imię i nazwisko;
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
 4. opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązanie byłoby najwygodniejsze.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Odpowiedź na zgłoszenie nastąpi najszybciej jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli termin, na odpowiedź okaże się zbyt krótki, osoba zainteresowana zostanie poinformowana o nowym terminie, do którego zgłoszone błędy zostaną poprawione bądź przygotowane w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

W sytuacji gdy nie będzie możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zostanie zaproponowany dostęp w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku https://www.gdansk.uw.gov.pl/. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo 

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na parterze.
 2. Dla osób niepełnosprawnych, starszych, osób z wózkami, itp., dostępne jest wejście do budynku  za pomocą windy znajdującej się po przeciwległej stronie od wejścia głównego;
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się II piętrze;
 4. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego - osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Usługa jest świadczona bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie są umieszczane ponownie na tej stronie internetowej.

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

2021-08-19 08:43:46 Monika Kowalik

Pierwsza publikacja:

2021-03-08 10:01:04 Emilia Milewczyk