• Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone w gminie wynikające w szczególności z ustawy o:
 1. pomocy społecznej;
 2. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. świadczeniach rodzinnych;
 4. pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 5. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 6. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 7. przeciwdziałaniu narkomanii;
 8. zatrudnieniu socjalnym;
 9. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. dodatkach mieszkaniowych;
 11. systemie oświaty;
 12. powszechnym ubezpieczeniu z Narodowego Funduszu Zdrowia;
 13. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 14. systemie ubezpieczeń społecznych;
 15. Karta Dużej Rodziny;
 16. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 17. i inne

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

2021-03-01 11:17:35 Emilia Milewczyk

Pierwsza publikacja:

2021-03-01 11:17:35 Emilia Milewczyk