MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:
poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy stronie prawo do wniesienia odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 2. W szczególnych przypadkach do wniosku należy dołączyć  oświadczenia i/lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin).

Zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 2. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin).

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga wyjaśnień -  nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

INFORMACJE DODATKOWE

    1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w kwocie 215,84 zł miesięcznie:

 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się:
 • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • orzeczeniem (ZUS) o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
 • orzeczeniem (ZUS i KRUS) o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
 • orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się:
 • orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia lub
 • orzeczeniem (ZUS) o całkowitej niezdolności do pracy lub
 • orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej;
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

    2. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

    3. Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

 • jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony,
 • w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

PODSTAWA PRAWNA

 •   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 323);
  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1340);
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481).

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN NA OKRES 2024

STYCZEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 29-30 stycznia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LUTY 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-27 lutego
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

MARZEC 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-27 marca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

KWIECIEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-29 kwietnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

MAJ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 27-28 maja
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

CZERWIEC 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-27 czerwca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LIPIEC 2024
Wypłata gotówki w banku - od 29-30 lipca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

SIERPIEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 28-29 sierpnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

WRZESIEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-27 września
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

PAŹDZIERNIK 2024
Wypłata gotówki w banku - od 29-30 października
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LISTOPAD 2024
Wypłata gotówki w banku - od 27-28 listopada
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

GRUDZIEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 19-20 grudnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

__Materiały dostępne do pobrania

 • Formularz na potrzeby koordynacji.pdf Pobierz
 • Obowiązek informacyjny świadczenia rodzinne.pdf Pobierz
 • Deklaracja Formy Wypłaty 12-08-2021.pdf Pobierz
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf Pobierz