MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy stronie prawo do wniesienia odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci.

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga wyjaśnień - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

INFORMACJE DODATKOWE

Rada Gminy Wejherowo ustanowiła wsparcie dla rodzin w formie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu, bez względu na kryterium dochodowe rodziny.

Świadczenie wynosi 1000,00 zł na każde urodzone żywe dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.

Warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie łącznie warunków:

  • zamieszkiwanie jednego z rodziców na terenie Gminy Wejherowo, co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem dzieci i do dnia złożenia wniosku,
  • w składanych, na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazano, jako miejsce zamieszkania podatnika – Gminę Wejherowo.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje rodzicom w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

 

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);

__Materiały dostępne do pobrania

  • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci.pdf Pobierz
  • Obowiązek informacyjny świadczenia rodzinne.pdf Pobierz