MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej


Osobiście - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6
lub telefonicznie: 58 677-64-39

Godziny:  7:30-16:30/PN.
7:30-15:30/WT – PT.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk do pobrania);
 • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;
 • Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku;
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto osiągniętych w okresie pełnych 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego, zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową (druk do pobrania);
 • Dokumenty należy składać do 20-go każdego miesiąca.
 • Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażaniu technicznym domu - dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych.

OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Emeryci lub renciści- aktualna decyzja ZUS lub odcinki emerytury lub renty za ostatnie 3 miesiące;
 • Osoby pracujące – zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy na drukach otrzymanych z GOPS (druk do pobrania);
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą – dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o odprowadzonej składce zdrowotnej i ubezpieczenie społeczne, informacja o formie opodatkowania;
 • Osoby prowadzące gospodarstwo rolne – zaświadczenie o powierzchni gruntów z wyliczeniem dochodów z hektara przeliczeniowego;
 • Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku – zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż;
 • Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego z wyszczególnioną opłaconą składką zdrowotną oraz własnoręczne oświadczenie z adnotacją , czy w okresie ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęła dochód z prac dorywczych bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób;
 • Osoby bezrobotne nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy – własnoręczne oświadczenie z adnotacją, czy w okresie  ostatnich 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku, osiągnęła dochód z prac dorywczych bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób ( druk do pobrania);
 • wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub potwierdzenie otrzymywania alimentów
 • Studenci – zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta oraz o pobieraniu/nie pobieraniu stypendium;
 • Uczniowie pobierający wynagrodzenie z tytułu praktyk zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy na drukach otrzymanych z GOPS.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Średni miesięczny  dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3  m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć w gospodarstwie

1. jednorodzinnym - 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (obecnie 7 155,48 x 40% = 2 862,19 zł)
2. wielorodzinnym - 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (obecnie 7 155,48 x 30% = 2 145,64 zł)KRYTERIUM METRAŻOWE

Dodatek przysługuje, jeżeli zgodnie z ustawą powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej  tj.

Dla 1 osoby - 35m2 + 30% = 45,5 m2
Dla 2 osób - 40m2 + 30% = 52,0 m2
Dla 3 osób – 45 m2 + 30% = 58,5 m2
Dla 4 osób – 55m2 + 30% = 71,5 m2
Dla 5 osób – 65 m2 + 30% = 84,5 m2
Dla 6 osób – 70 m2 + 30% = 91,0 m2

W razie zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenia, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

OKRES PRZYZNANIA

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia m-ca następującego po dniu złożenia wniosku

TERMIN WYPŁATY

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się do 10 każdego m-ca z góry.

MINIMALNA WYSOKOŚĆ DM

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu wydania decyzji.

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o którym mowa w art. 8 ust. 4 UDM, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł. Kara pieniężna stanowić będzie dochód budżetu gminy. Karę trzeba będzie uiścić na rachunek bankowy organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna. 

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 39
 • 58 677 64 63
 • 58 677 64 64

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

__Materiały dostępne do pobrania

 • Oświadczenie dot. pobierania stypendium.docx Pobierz
 • Oświadczenie - grunty rolne.docx Pobierz
 • RODO - Oświadczenie do sprawy.docx Pobierz
 • KARTA INFORMACYJNA.docx Pobierz
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf Pobierz
 • Oświadczenie ogólne.docx Pobierz
 • Deklaracja o dochodach.pdf Pobierz
 • Wydatki.docx Pobierz
 • Zaświadczenie o zarobkach.docx Pobierz