MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją  – pok. 207 lub pok.206
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku energetycznego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (druk do pobrania)
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Prosimy pamiętać, że:

 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

OPŁATY

Brak opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

 

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział pomocy w środowisku:

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

 • 58 677 64 53
 • 58 677 64 63
 • 58 677 64 40

Stanowisko ds. I-go kontaktu:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2023 r.poz. 1335 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 266).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

__Materiały dostępne do pobrania

 • Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dodatek energetyczny.pdf Pobierz