MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy stronie prawo do wniesienia odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i/lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin), w tym:
 • dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu rodziny,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z fundusz alimentacyjnego, np. zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję świadczeń itp.

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga wyjaśnień - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane zgodnie z poniższą tabelą:

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA I USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA
1 lipiec – 31 lipiec (tylko drogą elektroniczną) do 31 października
1 sierpień – 31 sierpień do 31 października
1 wrzesień – 30 wrzesień do 30 listopada
1 października – 31  października do 31 grudnia
1 listopada – 30 listopada do 31 stycznia następnego roku
1 grudnia – 31 styczeń następnego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku

INFORMACJE DODATKOWE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (za ostatnie 2 m-ce poprzedzające złożenie wniosku.
Wysokość świadczenia stanowi kwota bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1209 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy kwotę 900 zł na osobę w rodzinie,  fundusz alimentacyjny będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż kwota funduszu.

Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, fundusz alimentacyjny nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba otrzymująca świadczenie lub przedstawiciel ustawowy jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2023. Poz. 1341);

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN NA OKRES 2024

STYCZEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 29-30 stycznia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LUTY 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-27 lutego
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

MARZEC 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-27 marca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

KWIECIEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-29 kwietnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

MAJ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 27-28 maja
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

CZERWIEC 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-27 czerwca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LIPIEC 2024
Wypłata gotówki w banku - od 29-30 lipca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

SIERPIEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 28-29 sierpnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

WRZESIEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 26-27 września
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

PAŹDZIERNIK 2024
Wypłata gotówki w banku - od 29-30 października
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LISTOPAD 2024
Wypłata gotówki w banku - od 27-28 listopada
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

GRUDZIEŃ 2024
Wypłata gotówki w banku - od 19-20 grudnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego .pdf Pobierz
 • Załącznik ZFA-03 pdf Pobierz
 • Załącznik ZFA-05.pdf Pobierz
 • Obowiązek informacyjny FA.pdf Pobierz
 • Deklaracja Formy Wypłaty 12-08-2021.pdf Pobierz
 • ZFA-03 nieopodlegajacy opodatkowaniu.pdf Pobierz