Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w miesiącach sierpień  2022r. -wrzesień 2022r. prowadził kampanię społeczną „Rodzina to siła”, dotyczącą podstawowej komórki społecznej jaką jest rodziną. Celem powyższej kampanii było przedstawienie zakresu pojęcia rodziny, wskazanie funkcji jakie powinna wypełniać rodzinny, a co najistotniejsze dotarcie z przekazem edukacyjnym do mieszkańców Gminy Wejherowo.

 

Zgodnie z harmonogramem kampanii społecznej „Rodzina to siła” miesiąc sierpień 2022r. był poświęcony na przekazaniu Państwu podstawowych informacji, dotyczących pojęcia rodziny. Mianowicie rodzina stanowi pierwszą naturalną grupę społeczną, a także jest wspólnotą osób związanych ze sobą emocjonalnie. Rodzina obejmuje obszar zainteresowań wielu dyscyplin naukowych socjologii, pedagogiki, ekonomii, psychologii, medycyny, prawa i innych. Nie ma jednej obowiązującej definicji rodziny. Jednakże większość badaczy zwraca uwagę na fakt, iż jako rodzinę należy definiować pewnego rodzaju system, który stanowi określoną pozycję w hierarchii innych, większych zbiorowości. Najczęściej rodzina określana jest jako niewielka społeczna grupa, która składa się z rodziców, potomstwa oraz krewnych, naturalne i  najbliższe środowisko wychowawcze dla dziecka, w której jednostka nawiązuje pierwsze kontakty z ludźmi, poznaje pierwsze wzory osobowe. Grupa rodzinna definiowana jest jako najbardziej wartościowe środowisko wychowawcze i jest ściśle związana z istnieniem społeczeństwa i kultury. Pojęcie rodziny zostało także uregulowane prawnie, celem ochrony szczególnej i podkreślenia jej nadrzędnych dóbr. W polskiej ustawie zasadniczej, artykuł osiemnasty mówi o tym, iż małżeństwo, będące związkiem mężczyzny oraz kobiety, macierzyństwo, rodzina oraz rodzicielstwo, są chronione przez Rzeczpospolitą Polską.

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest źródłem powodzenia sukcesu wychowawczego. Winno się, jednakże, zaznaczyć, iż rodzina może być również źródłem mocnych strachów, porażek, lęków, frustracji oraz rozczarowań. Nie w każdym przypadku grupa rodzinna jest w stanie zrealizować oraz wypełnić własne zadanie odpowiednio. Pojawiają się wówczas napięcia, sprzeczki, trwałe kryzysy, które nierzadko mają finał w rozwodzie bądź separacji. Prawidłowe środowisko wychowawcze stanowi solidny fundament dla prawidłowej socjalizacji jednostki od czasu dzieciństwa do okresu dorastania i budowania własnej, odrębnej tożsamości. Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby biologiczne, emocjonalne, psychiczne, ekonomiczne i itp. W procesie wychowawczym przekazywane są jednostce wartości moralne i religijne, a także uczucia i postawy, tradycja.

Z badań nad kondycją polskich rodzin wynika, iż poszczególne relacje pomiędzy jej członkami określane są jako prawidłowe lub w miarę prawidłowe. Zauważa się także osłabienie więzi rodzinnych poprzez zmniejszeni ilości kontaktów z dalszą rodziną lub zamieszkującą w znacznej odległości . Ponadto warte zasygnalizowania jest to, iż w dalszym ciągu utrzymuje się spadek liczby zawieranych małżeństw, natomiast wzrasta liczba rozwodów. W roku 2019 zostało zawartych niecałe ponad 183 tysiące związków małżeńskich, sąd wydał orzeczenia o rozwodzie w liczbie ponad 65 tysięcy. Dla porównania w roku 2010 liczby te wynosiły kolejno 228 tysiące zawartych małżeństw, liczba rozwodów wyniosła niewiele ponad 61 tysięcy.

Podsumowując rodzina stanowi ogromne i nieocenione znaczenie w procesie wychowania jednostki. Dorastanie jednostek w stabilnym prawidłowo funkcjonująco środowisku wychowawczym skutkuje przekazywaniem dzieciom właściwych wzorców, norm i zasad, które będą stosować w przyszłości, przekazując je kolejnemu pokoleniu. Zatem rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym i wartością uniwersalną. Jednakże,  nie każda rodzina wypełnia prawidłowo swoje zadania. W przypadku rodziny dysfunkcyjnej jednostka może nabierać frustracji, poczucia porażki, lęku, niepokoju. Funkcjonowanie w rodzinie przeżywającej kryzys i inne specyficzne trudności skutkuje nabyciem przez jednostkę nieprawidłowych wzorców postępowania. Ponadto wpływa destrukcyjnie na jej poczucie wartości, w przyszłości może skutkować tym, iż jako osoba dorosła będzie przekazywać wyuczone zachowania kolejnemu pokoleniu.

 

 

Z kolei miesiąc wrzesień 2022r.poświęcony był na przekazaniu Państwu podstawowych informacji, dotyczących funkcji jakie powinna wypełniać prawidłowo funkcjonująca rodzina, a także zostali Państwo zapoznani z ujęciem rodziny w wymiarze systemowym. Najczęściej do funkcji rodziny zalicza się: funkcję prokreacyjną, przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich pielęgnowanie i wychowanie oraz zapewnienie im odpowiedniego startu życiowego, prowadzenie gospodarstwa domowego, zaspokajającego potrzeby członków rodziny, sprawowanie pieczy nad życiem, ich zachowaniem, kulturą, zdrowiem, trudnościami życiowymi. W szerszym znaczeniu do zadań rodziny zalicza się:

- rolę opiekuńczo-biologiczną –zadanie zagwarantowanie dziecku odpowiednich uwarunkowań do fizycznego progresu, m.in. dzięki zapewnianiu mu ubrań, jedzenia, uwarunkowań do odpoczynku oraz chronienie przed zagrożeniami;

- rolę towarzysko-kulturalną – bazująca na organizacji dobrego odpoczynku, zabaw, rozrywki, dostępu do aspektów kulturowych oraz towarzystwa;

- rolę ekonomiczną –zaspakajanie pragnień żywieniowych, materialnych, lokalowych, ubraniowych.

- rolę wychowawczą – będąca przygotowywaniem kształtujących się jednostek do niezależnego funkcjonowania, uzyskiwania odpowiedzialnych i adekwatnych społecznych ról.

Otoczenie grupy rodzinnej posiada bardzo ważną rolę wychowawcza, mocno związaną z danymi celami i zadaniami. Podsumowując, do fundamentalnych ról grupy rodzinnej wlicza się role: wychowawcze, prokreacyjne, opiekuńcze oraz ekonomiczne. Najważniejszą funkcją rodziny jest wychowywanie potomstwa i przekazanie im możliwości odpowiedniego startu w życiu dzięki gwarancji korzystnych uwarunkowań do odpowiedniego wdrożenia do funkcjonowania w społeczeństwie. Jako następne wymienia się również zarządzanie gospodarstwem domowym tak, by kompletnie było ono w stanie zaspokoić odpowiedni progres fizyczny, mentalny, zdrowotny, ekonomiczny, a także kulturalny. Prawidłowo funkcjonująca rodziny spełnia wszystkie funkcje, co ma przełożenie na życie dorastających w niej dzieci. Bowiem rodzina stanowi dla dorosłego człowieka podstawowy i fundamentalny punkt odniesienia w życiu codziennym. Potomstwo przyjmuje reguły oraz styl funkcjonowania od starszych członków grupy. W efekcie tego działania zaczynają być częścią całego socjalnego systemu, w których zachowują się w sposób wyuczony, niepowtarzalny, indywidualny.

Rodzina w podejściu systemowym traktowana jest jako pewnego rodzaju sieć powiązań, wzajemnych oczekiwań, a poszczególne jej elementy, czyli jej członkowie wchodzą ze sobą w określone przez system zachowania relacje.

   Współcześnie rodzina jako podstawowa komórka w strukturze społecznej staje przez licznymi trudnościami, próbami nacisków mających różne pochodzenie. Z drugiej strony prawidłowo funkcjonująca rodzina może stanowić fundament dla sukcesu wychowawczego. Rodzina, jej członkowie mają ogromny wpływ na rozwój i kształtowanie się dziecka. To odziaływanie jest wydłużone w czasie, ale jego największy wpływ na dorosłe życie jednostki następuje już od najmłodszych lat dziecka. Zatem istotne jest reagowanie na pojawiające się problemy, zdolność członków rodziny do konstruktywnych zmian, minimalizowanie zagrożeń i ich skutków. Zaburzony system rodzinny prowadzi do dysfunkcyjności rodziny i jej członków, a zwłaszcza stanowi ryzyko wystąpienia różnych patologii.

 

Przypominamy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie można skorzystać z następujących form wsparcia:

- nawiązanie współpracy z pracownikiem socjalnym, tel. 58 677 64 50

- skorzystanie z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, tel. 58 677 64 51

- skorzystanie z usługi asystenta rodziny, tel. 58 677 64 61

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6:

- poniedziałek 7:30-16:30

- wtorek – piątek  7:30 – 15:30