flaga.jpg

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski od 24 lutego oraz mają już nadany numer PESEL mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

 

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

 

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, pokój 110.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ


Громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого і яким уже присвоєно номер PESEL, можуть подавати заявки на виплату одноразової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття. , засоби особистої гігієни та плата за житло.

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. дружина громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

 

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. внесення до реєстру PESEL.

 

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна подати у комунальному центрі соціального забезпечення у Вейгерово, житловий масив Przyjaźni 6, кімната 110.

Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

ЗАПОВІННЯ ПОЛЬСЬКОЮ – ВЕЛИКІ БУКВИ ЛАТИНСЬКИМ АЛФАВАТОМ.

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne/Заява на одноразову грошову допомогу Pobierz