logo M.jpg

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

W związku z przystąpieniem do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024, realizowanego ze środków budżetu państwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, wsparciu w czynnościach dnia codziennego, podstawową opiekę higieniczno- pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wymiar i zakres przyznawanych usług sąsiedzkich uzależniony jest od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej i materialnej ustalonej przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego.

Z usług sąsiedzkich może przede wszystkim skorzystać:

  • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać.
  • osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Świadczeniem usług sąsiedzkich może zajmować się osoba, która spełnia poniższe wymagania:

  • jest osobą pełnoletnią;
  • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  • zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  • została zaakceptowana przez organizatora usług i osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

Przyznanie pomocy następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o powyższą formę pomocy oraz skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji dochodowej strony.

Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 776 zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 600 zł na osobę w rodzinie (osoba w rodzinie).

Osobom, których dochód przekracza wymienione wyżej kryteria organ ustali odpłatność zgodnie z uchwałą Nr LXIII/722/2024 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Koszt jednej godziny usług sąsiedzkich przyjmuje się w wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalanej  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie do dnia 30 kwietnia 2024 r., w godzinach pracy Ośrodka:

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

84-200 Wejherowo ul. Osiedle Przyjaźni 6

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. usług pok. 106 lub 102 lub pod numerem telefonu

58 677 64 44, 58 677 64 61 lub 533 364 447

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30