Beztytułu.jpg

Proces tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do 2030 roku dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot wchodzi w kolejny kluczowy etap – konsultacje społeczne.

Strategia zawiera cztery cele strategiczne oraz jedenaście celów operacyjnych. Integralną część dokumentu stanowi Strategia ZIT dotycząca realizacji projektów UE.

Kluczowym czynnikiem dla realizacji celów strategii jest wola międzysektorowej współpracy podmiotów tworzących metropolię oraz efektywna koordynacja wspólnych działań. Celem działań realizowanych w ramach Strategii jest przede wszystkim lepsze zintegrowanie powiatów otaczających Trójmiasto: wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego, puckiego, lęborskiego, malborskiego i sztumskiego z rdzeniem metropolii, aby wszyscy mieszkańcy zyskali dobry dostęp do usług publicznych oraz możliwości rozwojowych, jakie daje metropolia.

Dobre wykorzystanie szans rozwojowych w najbliższych latach ma dla nas strategiczne znaczenie, bo dobrze funkcjonująca metropolia to konkretne codzienne korzyści dla mieszkańców.

Planowane cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia rozwojowe powstały w oparciu o:

  • wyniki ok. 100 wywiadów indywidualnych z członkami OMGGS i ekspertami (m.in. z sektora nauki i biznesu),
  • 15 warsztatów z udziałem samorządów, organizacji pozarządowych i ekspertów (w tym komisji tematycznych OMGGS),
  • badania i analizy, w tym: ewaluację ZIT 2014-2020, Diagnozę adaptacji i mitygacji do zmian klimatu OMGGS; diagnozę do Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS,
  • prace Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Ponadlokalnego OMGGS,
  • prace komisji tematycznych OMGGS,
  • prace grupy roboczej dot. rozwoju gospodarczego.

W związku z przygotowaniem strategii została opracowana również diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej OMGGS (dostępna na stronie OMGGS).

Prosimy o Państwa uwagi i opinie, do 6 sierpnia br., na załączonym formularzu konsultacyjnym na adres: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk lub pocztą elektroniczną: biuro@metropoliagdansk.plz dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii OMGGS”.

 

Zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne (online), które odbędzie się 14 lipca o godzinie 10:00. Na spotkanie obowiązkowe jest zgłoszenie poprzez formularz.