LOGO GOPS.jpg

Zgodnie z harmonogramem kampanii społecznej „Rodzina to siła” miesiąc sierpień będzie poświęcony na przekazaniu Państwu podstawowych informacji, dotyczących pojęcia rodziny. Mianowicie rodzina stanowi pierwszą naturalną grupę społeczną, a także jest wspólnotą osób związanych ze sobą emocjonalnie. Rodzina obejmuje obszar zainteresowań wielu dyscyplin naukowych socjologii, pedagogiki, ekonomii, psychologii, medycyny, prawa i innych. Nie ma jednej obowiązującej definicji rodziny. Jednakże większość badaczy zwraca uwagę na fakt, iż jako rodzinę należy definiować pewnego rodzaju system, który stanowi określoną pozycję w hierarchii innych, większych zbiorowości. Najczęściej rodzina określana jest jako niewielka społeczna grupa, która składa się z rodziców, potomstwa oraz krewnych, naturalne i  najbliższe środowisko wychowawcze dla dziecka, w której jednostka nawiązuje pierwsze kontakty z ludźmi, poznaje pierwsze wzory osobowe. Grupa rodzinna definiowana jest jako najbardziej wartościowe środowisko wychowawcze i jest ściśle związana z istnieniem społeczeństwa i kultury. Pojęcie rodziny zostało także uregulowane prawnie, celem ochrony szczególnej i podkreślenia jej nadrzędnych dóbr. W polskiej ustawie zasadniczej, artykuł osiemnasty mówi o tym, iż małżeństwo, będące związkiem mężczyzny oraz kobiety, macierzyństwo, rodzina oraz rodzicielstwo, są chronione przez Rzeczpospolitą Polską.

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest źródłem powodzenia sukcesu wychowawczego. Winno się, jednakże, zaznaczyć, iż rodzina może być również źródłem mocnych strachów, porażek, lęków, frustracji oraz rozczarowań. Nie w każdym przypadku grupa rodzinna jest w stanie zrealizować oraz wypełnić własne zadanie odpowiednio. Pojawiają się wówczas napięcia, sprzeczki, trwałe kryzysy, które nierzadko mają finał w rozwodzie bądź separacji. Prawidłowe środowisko wychowawcze stanowi solidny fundament dla prawidłowej socjalizacji jednostki od czasu dzieciństwa do okresu dorastania i budowania własnej, odrębnej tożsamości. Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby biologiczne, emocjonalne, psychiczne, ekonomiczne i itp. W procesie wychowawczym przekazywane są jednostce wartości moralne i religijne, a także uczucia i postawy, tradycja.

Z badań nad kondycją polskich rodzin wynika, iż poszczególne relacje pomiędzy jej członkami określane są jako prawidłowe lub w miarę prawidłowe. Zauważa się także osłabienie więzi rodzinnych poprzez zmniejszeni ilości kontaktów z dalszą rodziną lub zamieszkującą w znacznej odległości . Ponadto warte zasygnalizowania jest to, iż w dalszym ciągu utrzymuje się spadek liczby zawieranych małżeństw, natomiast wzrasta liczba rozwodów. W roku 2019 zostało zawartych niecałe ponad 183 tysiące związków małżeńskich, sąd wydał orzeczenia o rozwodzie w liczbie ponad 65 tysięcy. Dla porównania w roku 2010 liczby te wynosiły kolejno 228 tysiące zawartych małżeństw, liczba rozwodów wyniosła niewiele ponad 61 tysięcy.

Podsumowując rodzina stanowi ogromne i nieocenione znaczenie w procesie wychowania jednostki. Dorastanie jednostek w stabilnym prawidłowo funkcjonująco środowisku wychowawczym skutkuje przekazywaniem dzieciom właściwych wzorców, norm i zasad, które będą stosować w przyszłości, przekazując je kolejnemu pokoleniu. Zatem rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym i wartością uniwersalną. Jednakże,  nie każda rodzina wypełnia prawidłowo swoje zadania. W przypadku rodziny dysfunkcyjnej jednostka może nabierać frustracji, poczucia porażki, lęku, niepokoju. Funkcjonowanie w rodzinie przeżywającej kryzys i inne specyficzne trudności skutkuje nabyciem przez jednostkę nieprawidłowych wzorców postępowania. Ponadto wpływa destrukcyjnie na jej poczucie wartości, w przyszłości może skutkować tym, iż jako osoba dorosła będzie przekazywać wyuczone zachowania kolejnemu pokoleniu.

Przypominamy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie można skorzystać z następujących form wsparcia:

- nawiązanie współpracy z pracownikiem socjalnym, tel. 58 677 64 50

- skorzystanie z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, tel. 58 677 64 51

- skorzystanie z usługi asystenta rodziny, tel. 58 677 64 61

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6:

- poniedziałek 7:30-16:30

- wtorek – piątek  7:30 – 15:30