MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:
poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pozytywne załatwienie sprawy następuje w formie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
W innych przypadkach załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy prawo do wniesienia odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. W szczególnych przypadkach do wniosku należy dołączyć  oświadczenia i/lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin).

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga wyjaśnień - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane zgodnie z poniższą tabelą:

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA I USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA
1 luty - 31 marzec (tylko drogą elektroniczną) do 30 czerwca
1 kwiecień - 30 kwiecień do 30 czerwca
maj do 31 lipca
czerwiec do 31 sierpnia
lipiec do 30 września
sierpień do 31 października

INFORMACJE DODATKOWE

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Należy pamiętać, że w przypadku urodzenia się dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 lat przysługuje kwota za niepełny miesiąc.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

 

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177);

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN NA OKRES 2022

STYCZEŃ 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 17-21 stycznia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LUTY 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 17-23 lutego
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

MARZEC 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 21-25 marca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

KWIECIEŃ 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 15-22 kwietnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

MAJ 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 20-26 maja
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

CZERWIEC 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 20-24 czerwca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LIPIEC 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 18-22 lipca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

SIERPIEŃ 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 19-25 sierpnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

WRZESIEŃ 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 19-23 września
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

PAŹDZIERNIK 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 20-26 października
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LISTOPAD 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 21-25 listopada
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

GRUDZIEŃ 2022
Wypłata gotówki w banku - Od 14-20 grudnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf.pdf Pobierz
 • Formularz na potrzeby koordynacji.pdf Pobierz
 • Obowiązek informacyjny 500.pdf Pobierz
 • Deklaracja Formy Wypłaty 12-08-2021.pdf Pobierz