MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział pomocy w środowisku – pok. 107 lub 101
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek – dzień pracy wewnętrznej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoby zakwalifikowane do Podprogramu w czasie jego trwania będą raz w miesiącu otrzymywać paczkę żywnościową

WYMAGANE DOKUMENTY

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

OPŁATY

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie w przypadku trwania danego Podprogramu.

INFORMACJE DODATKOWE

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  •  1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

 

DANE KONTAKTOWE POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAŹ INFORMACJĘ

Dział Pomocy w Środowisku

Zespół ds. usług:

Koordynator zespołu:

Starszy asystent rodziny

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. U. UE nr 223/2014)