GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  Nie należą Ci się alimenty z Funduszu? Sprawdź, co możesz zrobić...
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • MEDIACJE

  MEDIACJE

  GOPS w Wejherowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację
  Czytaj więcej
 • Program Stypendiów Pomostowych

  Program Stypendiów Pomostowych

  Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez FEP
  Czytaj więcej
 • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  WAŻNE! Od 1 lipca rodziny mogą złożyć ONLINE wniosek o wszystkie świadczenia dla rodzin: 1) Świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+”); 2) Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; 3) Specjalny zasiłek opiekuńczy; 4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 5) Świadczenie dobry start (300 zł dla ucznia). Wnioski w tradycyjnej formie (papierowej) na nowy okres świadczeniowy / zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia
  Czytaj więcej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych.

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3, art. 175 i art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 788 z późniejszymi zmianami).


1.    Zakres podstawowych zadań:

1)  Sprawowanie pieczy zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,

2)  Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

3)  Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

 

2.    Dodatkowe uwagi:

1)  Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują osoby do tego uprawnione.

2)  Zgodnie z art. 162 § 1 i 2 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi na jego wniosek wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie to może nie zostać przyznane jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

3)  Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawi w sądzie rodzinnym wniosek o objęcie przez niego opieki lub kurateli.

4)  W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.


3.    Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  biegła znajomość języka polskiego,

3)  pełna zdolność do czynności prawnych,

4)  korzystanie z pełni praw publicznych,

5)  niepozbawienie władzy rodzicielskiej,

6)  stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

7)  niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,

8)  nieposzlakowana opinia,

9)  wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.


4.   Wymagane dokumenty:

1)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.

3)  Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

4)   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.


Zgłoszenia kandydatów na opiekuna prawnego należy składać osobiście  lub za pośrednictwem poczty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Oś. Przyjaźni 1B, pok. 2, tel. (58) 677-64-31.


                                                                                                                              Kierownik                                                                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                           w Wejherowie

                                                                                                                   Ewa Zarębińska-Szczodra                    

 

Wejherowo, dnia 28 października 2014 r.

 

Pliki do pobrania