GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

« powrót  |  2020-06-15

NABÓR: PRACOWNIK SOCJALNY

NABÓR: PRACOWNIK SOCJALNY

 

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE
ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 1.    Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze

1)    Posiadanie obywatelstwa polskiego;

2)    Ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni
z praw publicznych;

3)    Nieposzlakowana opinia;

4)    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5)    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

 

2. Wymaganie niezbędne

1)      Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1507 ze zm.)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

2)      Znajomość przepisów prawa z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajomość ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postepowania Administracyjnego, ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych aktów prawnych w zakresie pomocy społecznej.

 

3. Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko pracownik socjalny powinna:

1) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

2) posiadać predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność

cierpliwość, kreatywność, zaangażowanie i motywacja do pracy;

3) zdolność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w grupie;

4) prawo jazdy kat. B.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Praca socjalna,

2) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

4) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

5) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

6) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

7) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

8) Praca w programie komputerowym POMOST.

9) Inne zadania zlecone przez Dyrektora GOPS w Wejherowie.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)    miejsce pracy: siedziba Pracodawcy i teren Gminy Wejherowo,

2)    w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%,

3)    umowa o prace w wymiarze czasu pełnym.

4)    wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.100,00 zł do 3.500,00 zł w zależności
od posiadanego doświadczenia i kompetencji oraz dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego w wysokości 250,00 zł brutto za pracę w terenie, dodatek za staż pracy
w zależności od posiadanego stażu pracy w przedziale od 5 % - 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

1)      podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

2)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

3)      kwestionariusz osobowy;

4)      kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (kursy, szkolenia, uprawnienia);

5)      kopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy;

6)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli takowa istnieje;

7)      podpisane oświadczenie o niekaralności;

8)      oświadczenie z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem RODO:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Transportowa 1, pokój nr 4 lub drogą pocztową
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na pracownika socjalnego”.

Druk oświadczenia oraz druk kwestionariusza osobowego są do pobrania na stronie:
www.gops-wejherowo.pl

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu (58) 677 64 31 

 

http://www.gops-wejherowo.pl/oferty-pracy